Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN        
Art. 1 – Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle transacties van de BV IDEA, hierna de verkoper. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere documenten/voorwaarden uitgaande van de klant. Door het loutere feit van zijn bestelling gaat de klant akkoord met de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkoper op de bestelbon en de factuur en doet hij afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kan enkel uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken door de verkoper. In dit geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. De nietigheid van een voorwaarde zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden.
Art. 2 – Offertes
De door de verkoper gedane offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Enkel de door verkoper ondertekende offertes binden de verkoper. Indien de koper deze offerte niet binnen een termijn van acht dagen schriftelijk heeft aanvaard, vervalt de offerte.
Art. 3 – Prijs
Alle prijzen in Euro zijn exclusief BTW en worden vastgesteld in functie van de huidige marktsituatie. De BTW is steeds ten laste van de koper. Tot de dag van de volledige betaling is de verkoper gerechtigd elke verhoging van de kostenfactoren, zoals inkoopprijzen, wisselkoersen, belastingen, taksen, rechten, heffingen en vrachtkosten door te rekenen aan de koper, zelfs indien de verhoging voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de verkoopsovereenkomst.
Art.4 – Levering
De levertermijnen die door de verkoper aanvaard of aangeduid zijn, zijn steeds vrijblijvend en worden slechts bij benadering opgegeven. De leveringstermijnen zijn slechts dan van stipte toepassing indien de verkoper dit karakter expliciet erkend heeft door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling. De leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de aanvaarding, aanduiding of de expliciete erkenning door de verkoper en mits alle voor de levering nodige informatie aan de verkoper werd verstrekt. Overschrijding van een leveringstermijn kan nooit als een wanprestatie in hoofde van de verkoper worden weerhouden en geeft de koper nooit het recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.
Art. 5 Verzending
De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien de verkoper franco per spoor, per schip of per vrachtwagen levert. De verzekering van de goederen is derhalve ten laste van de koper.
De verzendingen door de vrachtwagens van de verkoper geschieden tot de plaats van bestemming voor zover de door de koper aangeduide plaats kan bereikt worden met een volledige lading langs de berijdbare weg. De verkoper behoudt zich  het recht de goederen af te laden waar de berijdbare weg eindigt of waar, door de slechte aard van de weg, niet kan doorgereden worden met een volledige lading. In dit geval is alleen de wagenbestuurder gerechtigd ter plaatse te beslissen of hij al dan niet zal doorrijden en of dat hij ter plaatse zal afladen. Iedere vertraging ondergaan bij het normaal afladen van de goederen zal aan de koper in rekening worden gebracht. Indien een levering door fout van de koper niet kan doorgaan, zal het transport worden doorgerekend.
Art. 6 – Betaling
Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst en/of uitdrukkelijke vermelding op de factuur zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar te Bornem. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege, overeenkomstig art. 1139 B.W., als ingebrekestelling. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder dat een bijkomende ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlintrest gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank vermeerderd met 4% op jaarbasis met een minimum van 1,5% per maand, berekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de volledige betaling. In geval van niet-tijdige of onvolledige betaling van het factuurbedrag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van een schadevergoeding, conventioneel en overminderbaar, vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro. Bovendien zijn alle protest- en invorderingskosten ten laste van de koper. Het niet of niet-volledig betalen van één factuur op de vervaldag maakt van rechtswege het saldo van alle andere nog niet vervallen facturen opeisbaar.
In geval van laattijdige of onvolledige betaling heeft verkoper het recht de lopende overeenkomsten en leveringen op te schorten tot de volledige betaling werd ontvangen. Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques of andere betaalmiddelen brengt geen schuldvernieuwing tot stand en wijzigt niets aan huidige verkoopsvoorwaarden.
Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen en leveringen blijven eigendom van de verkoper en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling van de facturen. De koper draagt het risico tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht. Tot dan is het de koper verboden de goederen, geheel of gedeeltelijk, te verkopen, over te dragen of in pand te geven zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.
Art. 8 – Zekerheden
Zodra blijkt dat het krediet van de koper aan het wankelen is, behoudt de verkoper zich het recht om de nodige zekerheden te eisen. De slechte kredietwaardigheid kan blijken uit een kredietrapport en/of doordat gerechtelijke middelen tot tenuitvoerlegging werden genomen tegen de koper en/of in geval van omstandigheden die de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen in vraag doen stellen of ze onmogelijk maken. Indien de koper geen zekerheden geeft, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te beëindigen, de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.
Art. 9 – Klachten
De koper is verplicht de goederen bij de levering te controleren, te keuren en te testen. Na levering van de goederen kunnen geen klachten meer worden aanvaard m.b.t. gebreken die op het ogenblik van de levering zichtbaar waren. Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekende brief binnen de acht dagen na de factuur, klachten nadien geformuleerd zullen onontvankelijk zijn.
Art. 10 – Beëindiging
De verkoper behoudt zich het recht om een overeenkomst met de koper onmiddellijk te beëindigen:
-    wanneer de koper zijn verbintenissen niet naleeft, kan de verkoper de verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden achten en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om interesten en schadevergoeding. Een aangetekende brief vanwege de verkoper volstaat om de beslissing kenbaar te maken.
-    in geval dat de koper weigert voldoende zekerheden te stellen cfr. art. 8.
Art. 11 – Bevoegdheden
Op alle overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing en alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en de Vrederechter van het Kanton Boom.
Art. 12 – Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door IDEA bv verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contact@idea-furniture.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op http://www.idea-furniture.be.